Кои сме ние

КОИ СМЕ БИЛИ

Женското движение в България започва в средата на 19 век. Първото  женско дружество у нас е основано през 1857 в гр. Лом. След това се изграждат дружества и в други градове в страната.

През 1901 на Национална конференция регионалните клубове се обединяват в Национална организация -Български женски съюз.

Целите на новоучреденото сдружение били постига­не на икономически и политически права за жените, с цел те да бъдат избирани за членове на училищните настоятелс­тва, а също така да могат да работят като адвокати.

Когато комунизмът идва в България всички организа­ции с идеална цел биват забранени, в т. ч. и БЖС.

КОИ СМЕ ДНЕС

Българският женски съюз е възстановен през 1993 г. Към 2001 г. съюзът има 104 регионални дружества в страната с повече от 4 000 членове. Най- дейните дружества на БЖС са в градовете: Пазарджик, Варна, Кюстендил, Стара Загора, София.

БЪЛГАРСКИ ЖЕНСКИ СЪЮЗ

Работи за защита човешките права на всички жени без оглед на раса, език, религия, цвят, етническа принадлежност или др. различия.

Изследва социално — половите различия, включително и как базираните върху тях неравенства влияят върху правата на жените.

Работи за отчитане на социално — половите различия в законодателството, социалната политика, в т. ч. чрез разработване на програми и проекти.

Подкрепя развитието на инициативи, свързани със стимулиране участието на жените във всички сфери на обществения живот и включване социално — половите ас­пекти в политическите приоритети.

Защитава равните права на жените и участието им в политиката, управлението и взимането на решения на всички равнища.

Подпомага развитието и дейността на своите ре­гионални структури и съдейства за достъпа на жените до ресурси и заетост.

Организира обучение, срещи, конференции, семинари и дискусии за осигуряването достъп до информация със специален акцент върху уязвимите и рисковите групи жени. Работи по проекти и програми за подобряване здравното състояние и социалния статус на жените и децата.

Организира достъп на жените до квалифицирана социална и здравна помощ и свързаните с тях услуги.

Наблюдава и активно участва в прилагането на законите по опазване на околната среда и упражнява натиск върху законодателните и изпълнителни органи да действат в съответствие със законодателството, а така също да следват международните препоръки и спогодби.

На всички равнища изгражда и укрепва механизми­те за оценка влиянието на обществено икономическо то развитие върху жените, в т. ч. политиката по опазване на околната среда.

Осъществява постоянна благотворителна прог­рама за социалните домове за стари хора, сираци и изос­тавени деца.

Финансово подпомага самотни майки и социално слаби семейства, както и многодетни семейства.

Работи за ефективно сътрудничество с други неправителствени организации в страната и чужбина;

Регулярно издава бюлетин.

Организира изложби, концерти и конкурси с благотворителна цел.

ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА

Членски внос

Дарения

Спонсорство и субсидии по проекти

 
 

Comments are closed.