Устав

БЪЛГАРСКИ ЖЕНСКИ СЪЮЗ

У С Т А В

I. Общи положения

Чл. 1 (1) Български Женски Съюз  е независимо, неправителствено, непартийно сдружение с идеална цел, правоприемник и продължител на Български Женски Съюз, учреден през 1901 г.

(2)  Български Женски Съюз е юридическо лице с нестопанска цел, което се самоопределя за осъществяване на дейност в обществена полза.

(3) Този устав съхранява основните цели, средства, структури, управление, традиции, заложени в Устава на БЖС от 1921 година, като ги актуализира в синхрон със съвременната епоха и обществения живот в Република България при спазване изискванията на  българското законодателството.

(4) Български Женски Съюз се ръководи от законите на Република България, от този Устав и от принципите на хуманизма и демокрацията.

Чл. 2 (1) Български Женски Съюз има седалище и адрес на управление: София, СО район “Оборище”, бул. Дондуков №9 .

(2) Дейността на Български Женски Съюз не се ограничава със срок.

(3) Навсякъде в текста на Устава под Сдружение, Съюз или БЖС се разбира Български Женски Съюз.

Чл. 3 (1) Пълното наименование на БЖС е СДРУЖЕНИЕ БЪЛГАРСКИ ЖЕНСКИ СЪЮЗ. То следва да бъде изписвано във всички писмени документи на съюза.

(2) Печатът на Български Женски Съюз има елипсовидна форма, по края с надпис:“Сдружение Български Женски Съюз”, а в средата – 1901 г.

(3) Български Женски Съюз има своя емблема, която е син шестоъгълник с изписани в него инициали БЖС.

(4) Съюзът има годишен празник на 18 май.

II. Цел

Чл. 4 Български Женски Съюз  има за свои цели:

1. Развитието и утвърждаването на духовните ценности, гражданското общество, здравеопазването, образованието, науката, културата, техниката, технологиите или физическата култура и по специално:

-         Да работи по проблемите на жените и за реалното зачитане на личностните, обществените и гражданските им права.

-         Да буди и поддържа постоянен и съзнателен интерес към всички обществено-културни, икономчески и други жизнено важни за страната ни въпроси.

-         Да работи за утвърждаване на авторитета на българската жена чрез разширяване на участиетo й в обществения и стопанския живот на страната.

-         Да подпомага всестранно българските жени в усилията им за утвърждаване на обществените добродетели в семейството и извън него, да раждат и отглеждат деца и да ги възпитават в традициите на здравия български дух.

2. Подпомагането на социално слабите, на инвалидите или лицата, нуждаещи се от грижи;

3. Подпомагането на социалната интеграция и личностната реализация;

4. Защитата на човешките права и на околната среда;

5. Други цели, определени със закон.

ІІІ.Средства

Чл.5 За осъществяване на своите цели БЖС набира средства от:

1. Членски внос;

2. Целеви вноски;

3. Приходи от стопанска дейност;

4. Дарения и завещания от български и чуждестранни физически или юридически лица;

5. Други позволени от закона източници.

ІV. Дейности

Чл. 6. За осъществяване на целите си БЖС развива следните дейности:

 1. Пропагандира и разяснява демокрацията като съзнателен избор, свобода и отговорност.
 2. Изучава социалните процеси и популяризира положителните и градивни тенденции в обществения живот.
 3. Защитава правата, честта и достойнството на жените и децата при всяко конкретно тяхно нарушаване.
 4. Подпомага възпитанието на двата пола във взаимно уважение и висок морал, съдейства за законовото преустановяване на дейности, накърняващи обществената нравственост.
 5. Подпомага и разпространява новите подходи в образованието и в отношението към децата и младите хора.
 6. Провежда просветна дейност, организира конференции, семинари, лектории, срещи, екскурзии и тържества.
 7. Установява взаимодействие със сходни български и чуждестранни организации.
 8. Съдейства за заздравяване на връзките с българите, живеещи в чужбина;
 9. Участва чрез различни организационни форми в борбата срещу наркоманията и престъпността и тяхното вредно влияние над децата и младото поколение на България.

Чл. 7. (1) БЖС извършва и стопанска дейност, свързана с целите по чл. 4. от настоящия устав, като БЖС няма да разпределя печалба и получените средства ще се използват само за постигане целите на съюза.

(2) Предмет на стопанска дейност по горната алинея са: покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; сделки с интелектуална собственост; търговско представителство и посредничество; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги; организация и осъществяване на информационна борса за желаещите да намерят подходяща за образованието и квалификацията си работа, както и търсене на възможности за организиране на дейности за преквалификация; участва в разработването и изпълнението на проекти и програми, свързани с дейността на Съюза; издателска и разпространителска дейност отдаване под наем на собственото имущество (движими или недвижими вещи) и други дейности, за които няма законова забрана.

V. Имущество

Чл.8. Имуществото на БЖС се състои от движими и недвижими имоти и вещни права върху тях, в т.ч. възстановени права върху движими и недвижими имоти, принадлежали на БЖС учреден през 1901 г. и обект на действуващите реституционни закони. вземания, ценни книжа, дялово участие в местни и задгранични дружества, права върху обекти на интелектуалната собственост и други неимуществени права. То се вписва в специален регистър на БЖС

Чл. 9.  Актовете на разпореждане с имуществото на БЖС, включително в неговите основни фондове,се извършват по решение на Управителния съвет.

VІ. Членство – права и задължения

Чл.10. (1) Членове на Съюза могат да бъдат български и чуждестранни юридически или дееспособни физически лица, които споделят целите на БЖС и спазват изискванията на Устава.

(2) Членството на физически лица се осъществява индивидуално чрез вътрешни структурни звена – съюзни дружества, изградени на териториален, професионален или друг обединяващ принцип.

(3) Юридическите лица отговарящи на изискванията по ал. 1 се приемат за колективен член по тяхна молба и след решение на УС и утвърждаване от ОС на БЖС.

(4) Членството в БЖС е доброволно. Колективните членове на БЖС запазват своята юридическа и икономическа самостоятелност.

Чл. 11. (1) Индивидуалните членове на БЖС се приемат въз основа на тяхно писмено заявление до съответното съюзно дружество.

(2) Дружеството взема решение по предходната алинея с явно гласуване и мнозинство от повече от половината от неговите членове. Приемането се утвърждава от ОС на съответното дружество, което взема решение с мнозинство повече от половината от списъчния състав на звеното.

(3) Физическите лица, на чиято община липсва териториално звено на Съюза, могат да подадат заявление до УС на дружество от друга община .

(4) Членове на БЖС, които до 10. 11. 1989 г. са били членове на БКП, БЗНС (казионен) или сътрудници на ДС, не могат да заемат изборни длъжности в съюзните дружества и в Съюза.

Чл. 12. Всеки член на БЖС има право:

(1) Да ползва морална и финансова помощ от БЖС.

(2) Да участва лично в управлението на БЖС чрез неговите органи при спазване на условията и реда на чл. 11 и чл. 12 . (4).

(3) Да поставя пред органите на Съюза за разглеждане и решаване въпроси по дейността на Български Женски Съюз и собствени инициативи във връзка с осъществяване целите на Съюза.

(4) Да участва в инициативите на БЖС.

(5) Да се ползва от резултатите от цялостната дейност на Съюза.

Чл. 13. Всеки член на дружеството е длъжен:

(1) Да спазва устава и да изпълнява решенията на БЖС.

(2) Да изпълнява стриктно поетите задължения и да се отчита пред ръководството за извършената дейност.

(3) С цялостната дейност и поведението си да защитава името на Съюза.

(4) Да заплаща членски внос в размерите, определени от ОС на Съюза.

(5) Да предоставя на БЖС информация, необходима за изпълнение на неговите цели и задачи.

Чл. 14. (1) Членуването в Съюз а се прекратява:

1. с едностранно волеизявление до сдружението изразено с писмено заявление до УС на съответното звено, което се подава най-малко един месец преди датата на напускане, като за този срок напускащият следва да изпълни всички свои задължения към Съюза;

2. със смъртта, поставянето под пълно запрещение на индивидуален или с прекратяване на юридическото лице за колективен член;

3. с изключването – при системни и груби нарушения на устава или когато с поведението си съзнателно пречи за изпълнение задачите и програмата на БЖС;

4. с прекратяването на юридическото лице с нестопанска цел;

5. при отпадане – поради неплащане на членски внос за 12 последователни месеца.

(2) Решенията по предходната алинея се вземат по реда на приемането на съответния член.

VIІ. Структура и органи на управление

Чл. 15. (1) Български Женски Съюз е изграден от съюзни дружества (звена), създадени на териториален, професионален или друг обединяващ принцип или  колективни членове.

(2) Съставът на всяко сюзно дружество е не по-малък от 10 души.

(3) Съюзните дружества се приемат от УС на БЖС въз основа на подадено заявление и Учредителен протокол за звената създадени на териториален, професионален или друг обединяващ принцип, или Устав за колективните членове. Решнието се взима с 2/3 от гласовете на УС. Приемането се утвърждава от ОС на БЖС с мнозинство от присъстващите.

(4) Границите на териториалното звено съвпадат с границите на общината или нейното териториално подразделение със самостоятелна административна структура. В една община или едно нейно териториално подразделение може да има само едно териториално дружество. Ако в общината не може да бъде сформирано звено, то желаещите могат да членуват в звено на друга община, в която има сформирано звено.

(5) Органи на управление на съюзните дружества, изградени на териториален,  професионален или друг обединяващ принцип, са: Общо събрание и Управителен съвет на дружеството.

(6) Разпоредбите в този устав относно Общото събрание и Управителния съвет на Съюза се прилагат съответно и за Общото събрание и Управителния съвет на всяко  от дружествата, споменати в предхождащата алинея.

(7) Съюзните дружествата изброени в  алинея (5) на този член могат да имат и свои специфични цели, упоменати в техния Устав, които не противоречат на целите на Съюза.

(8)  По решение на ОС всяко съюзно дружество внася част от годишния си членски внос в бюджета на БЖС за поемане на съюзни разходи.

Чл.16. Органи на сдружението са:

(1) Общото събрание – Върховен колективен орган

(2) Управителен съвет – Управителен орган

Чл. 17 (1) Общото събрание е върховен колективен орган за управление на БЖС.

(2) Общото събрание се състои от представители (делегати) на всички съюзни дружества и колективни членове.

(3) Съюзните дружества избрат своите представители при норма на представителството, съобразно с броя на членове на дружеството – дружество от 10 члена има право на една делегатка, от 11 до 25 члена – на 2 делегатки, от 26 до 60 члена – на 3 делегатки, от 51 до 75 – на 4 делегатки и над 76 членки –на  5 делегатки.

(4) Колективните членове се представляват в общото събрание от лицата на които по силата на закон или устав е възложено да представляват съответното юридическо лице или от упълномощени от тях лица.

(5) Делегатки по право са председателят на БЖС, членовете на Управителния съвет на Съюза и председателките на комисии към Управителния съвет на Съюза.

(6) Всеки делегат застъпва и изказва мнението на дружеството, което представлява.

Чл. 18. (1) Общото събрание:

 1. изменя и допълва устава;
 2. приема други вътрешни актове
 3. избира и освобождава членовете на Управителния съвет
 4. избира и освобождава председателя на БЖС от състава на УС
 5. приема и изключва членове на БЖС
 6. взема решение за откриване и закриване на клонове
 7. взема решение за участие в други организации
 8. взема решение за преобразуване или прекратяване на сдружението
 9. приема основните насоки и програма за дейността на сдружението
 10. приема бюджета на сдружението
 11. взема решения относно дължимостта и размера на членския внос или на имуществените вноски
 12. приема отчета за дейността на Управителния съвет
 13. отменя решения на другите органи на сдружението, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на сдружението
 14. взема и други решения, предвидени в устава

(2) При необходимост Правата по ал.1, т. 2, 5, 6, 7, 9, 11 и 14 могат да се упражняват от Управителния съвет на БЖС.

(3) Решенията на Общото събрание са задължителни за другите органи на сдружението.

(4) Решенията на Общото събрание подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с устава.

(5) Решенията на органите на сдружението, които са взети в противоречие със закона, устава или предходно решение на Общото събрание, могат да бъдат оспорвани пред Общото събрание по искане на заинтересуваните членове на сдружението или на негов орган, отправено в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.

(6) Споровете по ал. 4 могат да бъдат повдигани пред съда по регистрацията на сдружението от всеки член на сдружението или на негов орган, или от прокурора в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.

Чл. 19. (1) Общото събраие се свиква от Управителния съвет по негова инициатива или по искане на една трета от членовете на сдружението в населеното място, в което се намира седалището на сдружението. Ако в последния случай Управителният съвет в месечен срок не отправи писмено покана за свикване на общото събрание, то се свиква от съда по писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице.

(2) Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждането на общото събрание и по чия инициатива то се свиква.

(3) Поканата се обнародва в “Държавен вестник” и се поставя на мястото за обявления в сградата, в коато се намира управлението на сдружението, най-малко един месец преди насрочения ден.

(4) Общото събрание може да взема решения, ако присъстват най-малко половината от делегатите. Ако не се явят нужното число делегати, събранието се отлага за един час по-късно при същия дневен ред и се счита за законно, колкото и делегати да присъстват.

Чл. 20. (1) Всеки член на общото събрание има право на един глас

(2) Член на общото събрание няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се до:

 1. него, неговия съпруг(а) или роднини по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително
 2. юридически лица, в които той е управител или може да налажи или възпрепятства вземането на решения.

Чл. 21. (1) Решенията на общото събрание се вземат с мнозинство от присъстващите.

(2) Решения по чл. 25 ал. 1, т. 1 и 7 от ЗЮЛНС се вземат с мнозинство 2/3 от присъстващите

(3) По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред, не може да се вземат решения.

VIII. Управителен съвет

Чл. 22. (1) Управителният съвет се състои от 5 до 9 члена – членове на сдружението. Юридически лица, които са членове на сдружението, могат да посочват за членове на Управителния съвет и лица, които не са членове на сдружението. Членове на Управителния съвет се избират за срок от три години.

Чл. 23 Управителният съвет:

 1. представлява сдружението, както и определя обема на представителната власт на отделни негови членове
 2. осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание
 3. разпорежда се с имуществото на сдружението при спазване изискванията на устава
 4. подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет
 5. подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на сдружението
 6. определя реда и организира извършването на дейността на сдружението, включително и тази в обща полза, и носи отговорност за това
 7. Изготвя Правилник за дейността на БЖС
 8. Разгрежда жалби с откази за приемане на членове в съюзни дружества по реда на Чл. 12 ал. 2.
 9. определя адреса на сдружението
 10. взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно устава не спадат в правата на друг орган
 11. изпълнява задълженията, предвидени в устава

Заседания на управителния съвет:

Чл. 24. (1) Заседанията на Управителния съвет се свикват и ръководят от председателя. Председателят е длъжен да свиква заседание на Управителния съвет при писмено искане на една трета от членовете му. Ако председателят не свика заседание на Управителния съвет в едноседмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересованите членове на управителния съвет. При отсъствие на председателя заседанието се ръководи от определен от Управителния съвет негов член.

(2) Управителният съвет може да взема решение, ако на заседанието му присъстват повече от половината от неговите членове.

(3) Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.

(4) Решения се вземат с мнозинство от присъстващите, а решенията по чл. 14, ал. 2 и чл. 31, т. 3 и 6 от ЗЮЛНЦ – с мнозинство от всички членове.

(5) Управителният съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на управителния съвет.

Чл. 25. Председател на Управителния съвет на БЖС:

(1)   Председателят на БЖС се избира от Общото събрание за срок от 3 години.

(2)   Председателят на БЖС е председател на Управителния съвет.

(3)   Председателят на БЖС:

 1. Представлява БЖС в страната и чужбина.
 2. Организира и ръководи изпълнението на общосъюзните задачи.
 3. Сключва договори с други организации и институции в страната и чужбина.
 4. Координира дейността на УС и свиква заседанията му.
 5. Сключва и прекратява граждански договори със служители на БЖС.
 6. Взема решения по всички текущи въпроси, които не са в компетентността на Общото събрание и Управителния съвет.

(4)   За определени действия Председателят може да упълномощава и други лица, включително и нечленове на Управителния съвет.

Чл. 26. (1) БЖС се прекратява:

 1. с решение на върховния си орган
 2. с решение на окръжния съд по седалището на юридическото лице с нестопанска цел, когато:

а) не е учредено по законния ред

б) извършва дейност, която противоречи на закона или е противна на обществения ред или на добрите нрави

в) е обявено в несъстоятелност.

(2) Решението на съда по ал. 1, т. 1 и 3 се постановява по иск на всеки заинтересуван или на прокурора.

(3) В случаите на ал. 2 прекратяването се вписва служебно и съдът назначава ликвидатор.

Чл. 27 (1) При прекратяване на БЖС се извършва ликвидация.

(2) Ликвидацията се извършва от управителния орган или от определено от него лице.

(3) Ако ликвидатор не е определен по реда на ал. 2, както и в случая на чл. 13, ал. 1, т. 2 от ЗЮЛНС той се определя от окръжния съд по седалището на БЖС.

(4) Относно неплатежоспособността, съответно несъстоятелността, редът за ликвидация и правомощията на ликвидатора се прилагат съответно разпоредбите на Търговския закон.

Чл. 28. (1) Разпределянето на останалото след удовлетворяването на кредиторите имущество се решава от върховния орган на БЖС. Ако решението не е било взето до прекратяването, то се взема от ликвидатора.

(2) Ако не съществуват лица по ал. 1 или те не са определяеми, имуществото преминава върху общината по седалището на БЖС. Общината е длъжна да използва полученото имущество за дейност, възможно най-близка до целта на прекратеното юридическо лице с нестопанска цел.

(3) Имуществото по предходните алинеи не може да се разпределя, продава или по какъвто и да било начин да се прехвърля на ликвидатор, назначен извън кръга на лицата по ал. 2 с изключение на дължимото им възнаграждение.

(4) Лицата, придобили имущество в резултат на извършената ликвидация по ал.1-3, отговарят за задълженията на прекратеното юридическо лице с нестопанска цел до размера на придобитото.

Чл. 29. След разпределяне на имуществото, ликвидаторът е длъжен да поиска заличаване вписването на юридическото лице с нестопанска цел от окръжния съд по седалището на юридическото лице с нестопанска цел.

ІХ. ОСОБЕНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 30.  Поне веднъж годишно БЖС осигурява извършването на проверка на дейността си от лицензиран експерт-счетоводител.

Чл. 31 (1) БЖС води книги за протоколите от заседанията на колективните си органи. Ръководещият заседанието на колективния орган и лицето, изготвило протокола, удостоверяват и отговарят за верността на съдържанието му.

(2) БЖС изготвя доклад за дейността си веднъж годишно, който трябва да съдържа данни относно:

 1. съществените дейности, изразходваните за тях средства, връзките им с целите и програмите на организацията и постигнатите резултати
 2. размера на безвъзмездно полученото имущество и приходите от другите дейности за набиране на средства
 3. финансовия резултат.

(3) Докладът за дейността на БЖС е публичен. Съобщението за неговото изготвяне, както и за мястото, времето и начина на запознаване с него, се публикува в бюлетина на централния регистър.

Чл. 32. (1) БЖС може безвъзмездно да разходва имущество и да осъществява дейността, насочена за постигане на целите, определени по реда на ЗЮЛНЦ.

(2) Подборът на лицата и начинът на тяхното подпомагане от БЖС, се извършват в зависимост от целта и финансовите възможности на БЖС съгласно обявения ред и п@решлата за осъществяване на дейността. Информацията за реда, по който се върши подборът, е общодостъпна и се вписва н централния регистър.

(3) За безвъзмездното разходване на имуществото на БЖС е необходимо мотивирано решение, взето от върховния орган на организацията с мнозинство 2/3 от всички негови членове, когато е в полза на:

 1. лица от състава на другите му органи и техните съпрузи, роднините им по права линия – без ограничение, по съребърна линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително.
 2. лица, били в състава на управителните му органи до 2 години преди датата на вземане на решението
 3. юридически лица, финансирали организацията до 3 години преди датата на вземане на решението
 4. юридически лица, в които посочените лица в т. 1 и 2 са управители и могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения.

(4) БЖС не може да сключва сделки с лицата по ал. 3, т. 1, както и с юридически лица, в които юридическите лица са управители или могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения, освен ако сделките са в очевидна полза на БЖС или са сключени при общи условия, публично обявени.

Чл. 33. БЖС не може да се преобразува в юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза.

Чл. 34. (1) Ликвидаторът е длъжен по възможност да удовлетвори кредиторите на БЖС от наличните парични средства, а ако това е невъзможно – чрез осребряване първо на движимото, а след това на недвижимото имущество на БЖС.

(2) Имущество не може да се прехвърля по какъвто и да е начин на:

 1. учредителите и настоящи и бивши членове
 2. лицата, били в състава на органите му и служителите му
 3. ликвидаторите освен дължимото възнаграждение
 4. съпрузите на лицата по т. 1-3
 1. роднините на лицата по т. 1-3 по права линия – без ограничение, по съребърна линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително.
 2. юридическите лица, в които лицата по т. 1-5 са управители или могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения.

Чл. 35. (1) Имуществото, останало след удовлетворяване на кредиторите, се предоставя по решение на съда на БЖС със същата или близка нестопанска цел.

(2) Ако имуществото не бъде предоставено по реда на ал. 1, то се предава на общината, в която е седалището  на прекратеното юридическо лице с нестопанска цел. Общината е длъжна да предоставя имущество за извършване на възможно най-близка до целите на прекратеното юридичско лице с нестопанска цел обществено полезна дейност.

Х. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 36. (1) Относно възникнали спорове в съюзни дружества, или между съюзни дружества,  компетентен орган е УС.

(2) Относно възникнали спорове между съюзни дружества и органи на управлението, между органи на управлението или в органи на управлението, е компетентно Общото събрание на БЖС.

Промените и допълненията в Устава са приети с решение на Общо събрание на Български Женски Съюз  на 15.12.2001 г.

 
 

Comments are closed.